Condiţii şi cerinţe

Condiţii pentru ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs în cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor

 

La o funcţie publică poate candida persoana care îndeplineşte condiţiile de participare la concurs, inclusiv condiţiile de bază prevăzute de Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi cerinţele specifice:

 

Condiţii de bază

 

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul permanent pe teritoriul ei
 • cunoaşte limba de stat citit, scris şi vorbit
 • are capacitate deplină de exerciţiu
 • este apt, din punct de vedere al sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie
 • nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate (interdicţie dispusă prin hotărîre de judecată)
 • îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei vacante.

 

Cerinţe de bază:

 

-Studiisuperioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul de competenţă;

 

Cerinţe specifice minime:
•    Pentru funcţiile de conducere:
Şef/şef adjunct direcţie
-  4 ani de experienţă profesională în domeniu;
Şef/şef adjunct secţie
-  3 ani de experienţă profesională în domeniu;
Şef serviciu
-  1 an de experienţă profesională în domeniu;
•    Pentru funcţiile de execuţie:
Consultant principal
-  2 ani de experienţă profesională în domeniu;
Consultant superior
-    1 an de experienţă profesională în domeniu;
Consultant
-  preferabil, experienţă profesională în serviciul public
Auditor intern principal
-    2 ani de experienţă profesională în domeniu;
-    deţinerea certificatului de calificare al auditorului în domeniul specializat;
-    specializare în domeniul de activitate;
Auditor intern superior
-    1 an de experienţă profesională în domeniu;
-    deţinerea certificatului de calificare al auditorului;
-    specializare în domeniul de activitate;
Auditor intern
-  preferabil, experienţă profesională în serviciul public;
Contabil-şef
-  3 ani de experienţă profesională în domeniu;
Specialist principal
- 1 an de experienţă profesională în domeniu;
Specialist superior
-    6 luni de experienţă profesională în domeniu;
Specialist
--  preferabil, experienţă profesională în serviciul public
Pentru toate funcţiile: 
-    abilităţi de utilizare a computerului;
-    absolvirea cursurilor de perfecţionare profesională în ultimii doi ani în profilul funcţiei la care candidează, va fi un avantaj.
Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (confirmate prin certificatul respectiv) pentru următoarele funcţii:
Şef/şef adjunct direcţie – nivelul B2
Şef/şef adjunct secţie – nivelul B1
Consultant principal, consultant superior, consultant – nivelul B1.

  

Abilităţi:

  

 • pentru funcţiile de conducere: - abilităţi manageriale, mobilizare de sine şi a echipei, comunicare eficientă,    prezentare, creativitate, motivare, consultare, aplanarea de conflicte
 • pentru funcţiile de execuţie: - abilităţi de lucru cu informaţia, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor,  creativitate, iniţiativă, capacitate de lucru în echipă.

 

Atitudini/Comportamente:

  

 • atitudine proactivă, pozitivă şi constructivă; spirit de iniţiativă, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, disciplină, responsabilitate, corectitudine,  integritate, respect faţă de oameni, inteligenţă, perseverenţă şi ţinută morală ireproşabilă.

 

 

Alte cerinţe:

 

 • cunoaşterea limbii ruse la nivel avansat pentru funcţiile ce au sarcina de elaborare a proiectelor de acte normative
  nu deţine cetăţenia altui stat, pentru funcţiile care prevăd acces la secretul de stat.
  Incompatibilităţi şi restricţii pentru funcţionarul public:
 • calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu orice altă funcţie publică decît cea în care a fost numit
  funcţionarul public nu este în drept să desfăşoare alte activităţii remunerate, cu excepţia activităţilor ştiinţifice, didactice şi de creaţie
  funcţionarul public nu poate exercita o funcţie publică în subordinea nemijlocită a unei rude directe sau prin afinitate în cadrul aceleiaşi autorităţi publice
  alte incompatibilităţi şi conflicte de interese conform legislaţiei.