Documentele necesare

Documente necesare pentru aplicare:

 

Candidaţii interesaţi, în termenul indicat în informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului, depun personal la sediul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, prin poştă sau prin e-mail Dosarul de concurs, care conţine:

 

  • Formularul de participare (care poate fi accesat în format electronic sau poate fi obţinut pe suport de hîrtie la sediul Ministerului)
  • Copia buletinului de identitate
  • Copia diplomei de studii corespunzătoare funcţiei pentru care se candidează
  • Copiile altor diplome de studii şi certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională relevante pentru funcţia vacantă
  • Copia carnetului de muncă
  • Certificatul medical, după caz
  • Cazierul judiciar

 

*documentele pentru concurs se prezintă în mapă. 

 

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale  pentru a verifica veridicitatea lor.   

 

Dosarul de concurs depus prin poştă sau e-mail, urmează a fi verificat privind veridicitatea documentelor pînă la ziua desfăşurării concursului, în caz contrar se aplică sancţiunea respingerii Dosarului de concurs.   

 

Cazierul juridic poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. Candidatul învingător este obligat să prezinte originalul cazierului juridic în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. Documentele se prezintă obligatoriu în limba de stat.

 

Documentele scrise într-o limbă străină şi fără traducerea legalizată în limba de stat, nu vor fi luate în considerare.