DATELE DE CONTACT:

 

Persoana de contact:

Olari Maria,

Şef Serviciul Resurse Umane 

 

 

+(373 22) 820-713

 

 

resurse.umane@mtid.gov.md

 

 

Adresa:

MD 2004, mun.Chişinău, 

bd Ştefan cel Mare şi Sfînt 162, 

etajul 14, oficiul 1401

 

MTID anunta concurs pentru ocuparea functiei vacante de Auditor intern in cadrul Serviciului audit intern.

Published on: Thu, 20/07/2017 - 10:12
Posturi vacante

      

                                             ”Aprob”

                                      ________________________________Anatol USATÎI

                                  Viceministru al transporturilor și infrastructurii drumurilor

                                 ”__13___”_____________iulie__________________2017

 

ANUNȚ

cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor

 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante:

1.Auditor intern, Serviciul audit intern:

Scopul general al funcţiei:

Contribuirea la realizarea sarcinilor şi obiectivelor ministerului, prin desfăşurarea activităţii de audit, pentru eficientizarea managementului instituţiei.

Sarcinile de bază: 

1. Efectuarea activităţilor de audit în subdiviziunile ministerului, inclusiv la instituţiile şi întreprinderile din subordine;

2.Evaluarea proceselor şi procedurilor de lucru, auditarea activităţilor şi sarcinilor conformităţilor regulamentelor de organizare şi funcţionare a unităţilor/subdiviziunilor, precum şi atribuţiilor descrise în fişele de post;

3.Formularea recomandărilor pentru raportul de audit intern; 

4.Monitorizarea implementării recomandărilor stabilite în raportul de audit intern;

5.Raportarea/informarea sistematică a conducătorului subdiviziunii despre procesul de realizare a sarcinilor de audit.

  Cerinţe specifice

Studii: Superioare de licenţă, preferabil în domeniul contabilitate şi audit sau managementul calităţii; Preferabil cursuri de perfecţionare profesională în domeniul managementului şi administraţiei publice centrale, controlului financiar public intern. 

Experienţă profesională:  Preferabil 1 an de experienţă în domeniul auditului intern sau alt domeniu aferent, preferabil 1 an de experiență în domeniul serviciului public.                        

Cunoştinţe: Cultură generală; Etos şi cunoştinţe profesionale aprofundate; Cunoaşterea sistemului serviciului public; Cunoaşterea principiilor şi tehnicilor contabile; Cunoaşterea principiilor de bază în economie şi  în domeniul juridic; Cunoştinţe generale cu privire la exercitarea auditului intern în instituţiile publice; Noţiuni suficiente pentru a identifica elementele de neregularitate şi elementele constitutive ale infracţiunii; Preferabil cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (engleza, franceza, spaniola, germana) la nivel, cel puţin, intermediar. Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

 

Bibliografia de specialitate:

Legea privind controlul financiar public intern nr. 229 din 23.09.2010;

Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern nr. 1041 din 20.12.2013;

Codul etic al auditorului intern și Carta de audit intern aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 74 din 10.07.2014;

Standardele naționale de audit intern, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 113 din 12.10.2012;

Normele metodologice de audit intern, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 105 din 15.07.2013;

Programul de dezvoltare profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public;

Standardele naționale de control intern, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 189 din 05.11.2015;

Legea privind sistemul bugetar și procesul bugetar nr.847 din 24.05.1996;

Legea contabilității nr.113 din 27.04.2007;

Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015. 

                

                Cerinţe specifice generale

Abilităţi pentru funcțiile publice de execuție: analiză şi sinteză, elaborare a documentelor de politici, acte legislative şi normative, lucrul cu informaţia, argumentare, prezentare, lucrul în echipă, consultare, comunicare eficientă, autoperfecţionare, utilizarea mijloacelor tehnice de birou.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, receptivitate la idei noi,  obiectivitate, loialitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Condiţii de participare la concurs

Condiţii de bază:

⦁să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi locul de trai în Republica Moldova;

⦁să posede limba de stat scris şi vorbit;

⦁să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

⦁să fie apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice;

⦁să aibă studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

⦁să nu depăşească vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

⦁să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 5 ani conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

⦁să nu aibă antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

⦁să nu fie privat de dreptul de a ocupa funcţii publice.

 

Persoanele interesate pot depune personal, prin poştă sau prin e-mail Dosarul de concurs:

a)formularul de participare;

b)copia buletinului de identitate; 

c)copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor 

de perfecţionare profesională şi/sau de specializare; 

d)documentul care certifică cunoașterea unei limbi străine;

e)copia carnetului de muncă;

f)cazierul judiciar;

g)documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar;

h)recomandare, preferabil.

 

         Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs – 4 august 2017, ora 17-00.  Telefon de contact: 022-820-713, e-mail:  resurse.umane@mtid.gov.md 

       Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor - Maria Olari, şef, Serviciul resurse umane. http://cancelaria.gov.md/libview.php?l=ro&idc=282&id=1057

           Adresa poştală: MD 2004, mun.Chişinău, bd Ştefan cel Mare și Sfînt, 162, etajul 14, bir.1401.  

 ____________

 - Formularul de participare  poate fi  accesat la compartimentul ”Documentele necesare”,  rubrica ”Posturi vacante”.

- Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

- Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.