DATELE DE CONTACT:

 

Persoana de contact:

Olari Maria,

Şef Serviciul Resurse Umane 

 

 

+(373 22) 820-713

 

 

resurse.umane@mtid.gov.md

 

 

Adresa:

MD 2004, mun.Chişinău, 

bd Ştefan cel Mare şi Sfînt 162, 

etajul 14, oficiul 1401

 

MTID anunta concurs pentru ocuparea functiei vacante de specialist principal in cadrul Serviciului de informare si comunicare cu Mass Media.

Published on: Sat, 20/05/2017 - 20:29
Posturi vacante

                          

                                            ”Aprob”

                                     __________________________________ Vitalie RAPCEA

                                 Viceministru al transporturilor și infrastructurii drumurilor

                                ”__17___”_________mai__________________2017

 

ANUNȚ

cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor

 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante:

 

 1. Specialist principal, Serviciul informare și comunicare cu mass-media

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea comunicării eficiente a ministerului cu publicul larg, reprezentanţii societăţii civile şi cu mijloacele de informare în masă, în vederea informării operative, veridice şi complete a societăţii despre activitatea ministerului.

Sarcinile de bază:

1. Asigurarea transparenţei în activitatea ministerului, prin informarea activă a societăţii privind domeniile de activitate a ministerului, politicile publice sectoriale iniţiate, aprobate, lansate şi realizate, în conformitate cu priorităţile strategice naţionale;

2. Facilitarea accesului publicului larg la informaţia oficială din cadrul ministerului;

3. Monitorizarea presei şi a opiniei publice pentru asigurarea cunoaşterii atitudinii publicului privind iniţiativele lansate de minister, pentru luarea deciziilor corecte;

4.Elaborarea şi promovarea strategiilor şi planurilor de comunicare;

5. Consultarea conducerii şi a angajaţilor autorităţii privind menţinerea bunelor relaţii cu organele de informare în masă;

6. Facilitarea interacţiunii dintre reprezentanţii mijloacelor de informare în masă şi persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul autorităţii.

Cerinţe specifice

Studii: Superioare de licenţă sau echivalente, în domeniul jurnalismului, relaţiilor publice, în alte domenii relevante.

Experienţă profesională: Minim  1an de experienţă profesională în domeniu.

Cunoștințe: Cunoaşterea legislaţiei si a actelor normative în domeniu; Cunoaşterea fluentă a limbii de stat; Cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj; Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilităţi: de lucru cu informaţia, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, aplanare a situaţiilor de conflict, comunicare eficientă.

 

Atitudini/Comportamente: spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Bibliografia de specialitate:

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1211 din 27.12.2010 cu privire la unitatea de informare şi comunicare cu mass-media a autorităţii administraţiei publice centrale;

Legea nr.982-XIV din 11.05.2000  privind accesul la informaţie;

Legea nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparenta în procesul decizional;

Hotărîrea Guvernului nr.668 din 19 iunie 2006  privind  paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet;

Legea presei nr. 243-XIII din 26.10.1994;

Legea nr.158-XVI din 04. 07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

Legea nr.16 din 15.02.2008  cu  privire la conflictul de interese;

Legea nr.133 din  17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;  

Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;

Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;

Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern;

Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative;

Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale;

Hotărîrea Guvernului nr.1310 din 14 noiembrie 2006 ,,Cu privire la aprobarea structurii-tip a regulamentului privind organizarea şi funcţionarea organului central de specialitate al administraţiei publice”;

Hotărîrea Guvernului nr.33 din 11 ianuarie 2007 ,,Cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici”;

Acte normative în domeniul ocrotirii sănătăţii;

Hotărîrea Guvernului nr. 695 din 18.11.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită  ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor.

Condiţiile de participare la concurs

Condiţii de bază:

 • să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi locul de trai în Republica Moldova;

 • să posede limba de stat scris şi vorbit;

 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

 • să fie apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice;

 • să aibă studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

 • să nu depăşească vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

 • să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 5 ani conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

 • să nu aibă antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

 • să nu fie privat de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Persoanele interesate pot depune personal, prin poştă sau prin e-mail Dosarul de concurs:

 1. formularul de participare;

 2. copia buletinului de identitate;

 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor

de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

 1. documentul care certifică cunoașterea unei limbi străine;

 2. copia carnetului de muncă;

 3. cazierul judiciar;

 4. documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar;

 5. recomandare, preferabil.

 

       Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs – 5 iunie 2017, ora 17-00.  Telefon de contact: 022-820-713, e-mail:  resurse.umane@mtid.gov.md

       Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor - Maria Olari, şef, Serviciul resurse umane.

 

          Adresa poştală: MD 2004, mun.Chişinău, bd Ştefan cel Mare și Sfînt, 162, etajul 14, bir.1401.